O nás

Zakladateľkami súkromnej materskej školy AKADEMIK sú :

Mgr. Ivana Váhovská a Tatiana Kubíková.

Sme mamy a zároveň pedagogičky, ktorým veľmi záleží na výchove a vzdelávaní detí a tiež na ekológií. Preto sme sa rozhodli spojiť tieto naše životné vízie do jedného celku a založiť prvú materskú školu a jasle na Slovensku, ktorá deti vzdeláva na základe štátneho vzdelávacieho programu a zároveň ich vychováva v ekologickom prostredí so základnými zero-waste princípmi. Máme za to, že ak dieťa vyrastá v prostredí, kde je vedené k šetrnému a ekologickému spôsobu života, vezme si tieto základy do života, navyše je veľký predpoklad, že tieto princípy prenesie aj do svojej rodiny.


Naším hlavným cieľom je podieľať sa na skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu. Aktívne sa podieľať na výchove a vzdelávaní detí, s využívaním inovatívnych metód. Prispievať k lepšej fyzickej a psychickej kondícií detí predškolského veku.
Zvyšovať povedomie o ekológií, nie len u detí, ale pomáhať pri dosiahnutí zdravšieho a ekologickejšieho spôsobu života u všetkých, ktorí v MŠ pracujú alebo s ňou prichádzajú do styku.
Taktiež chceme prispievať k zlepšeniu poskytovania sociálnych služieb pre pracujúcich rodičov, pomáhať pri zosúlaďovaní rodinného a pracovného života. A v neposlednom rade pracovať na zlepšení pracovných podmienok a zvyšovaní morálneho kreditu učiteľov.

Deťom chceme vytvoriť bezpečné a podnetné prostredie pre primeraný rozvoj všetkých stránok osobnosti. Záleží nám na tom, aby bola vo výchove a vzdelávaní vyvážená kombinácia kognitívneho a afektívneho rozvoja osobnosti. Aby deti dokázali nie len spoznávať nové veci, získavať nové informácie, ale aby dokázali aj samostatne myslieť, hodnotiť, posudzovať, aby dokázali spolupracovať, hľadať riešenia, pomáhať si navzájom. Taktiež nám záleží na tom, aby sme pomáhali pri utváraní základného hodnotového systému.

Kladieme veľký dôraz na rozvoj pohybových zručností u detí predškolského veku. Pohyb zohráva veľmi významnú úlohu v celkovom vývine ich osobnosti. V súčasnej dobe vnímame pokles pohybových činností u detí. Vďaka technickému pokroku a elektronickej vyspelosti deti trávia oveľa viac času sedením než pohybovými aktivitami. Toto vnímame ako veľké riziko, nie len zo zdravotného hľadiska, ale aj z hľadiska celkového vývoja ich osobnosti. Je preto dôležité, aby boli pohybové aktivity zaraďované do denného režimu detí, aby získali potrebné zručnosti a upevnili si správne návyky.

Urobíme všetko preto, aby z detí vyrástli rozumní, ohľaduplní, láskaví ale aj cieľavedomí a zodpovední mladí ľudia, schopní vykročiť do sveta “tou správnou nohou”.

Materská škola funguje pod záštitou Technickej univerzity v Košiciach. Spoločne sme vytvorili jedinečný koncept, vďaka ktorému sa nám podarilo založiť prvú materskú školu svojho druhu na Slovensku. Technická univerzita získala materskú školu, ktorá poskytne zamestnancom lepšie zosúladenie pracovného a rodinného života.

___________________________________________________

„Jadro vzdelávania spočíva v láske k deťom a vo viere, že veľa vecí zvládnu samy“

Milan Hejný
ĎAKUJEME ZA VAŠU DÔVERU

__________________________________________________

Náš tím

RIADITEĽ
Mgr.Ivana Váhovská

Každé dieťa je jedinečné a v každom jednom sa ukrýva potenciál urobiť svet trochu lepším miestom

Pani učiteľka
Bernadeta Kopčáková
ZÁSTUPCA RIADITEĽA
Tatiana Kubiková

Radka Majsniarová
Pani učiteľka
Monika Matová
Pani učiteľka Nikoleta Lastivková