Materská škola

Výchova a vzdelanie je v materskej škole realizované formou zážitkového učenia a je riadená aktuálnym Štátnym vzdelávacím programom. V škole pracuje kvalifikovaný pedagogický personál. Cieľom edukačného procesu je osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti a utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje deti na život v spoločnosti v súlade s ich individuálnymi a vekovými osobitosťami. K rozvoju jednotlivých oblastí prispievajú aj záujmové krúžky, ktoré sú začlenené do denného režimu detí tak, aby nenarúšali edukačný proces a zároveň boli realizované počas prevádzky materskej školy. Edukačný proces prebieha za použitia vhodných edukačných pomôcok, ktoré si volí učiteľka podľa potreby (preferujeme drevené či ekologické pomôcky).


Pohyb a telesná zdatnosť
Zohráva významnú úlohu v celkovom vývine osobnosti dieťaťa. Preto kladieme veľký dôraz na zaraďovanie pohybových aktivít a činností do denného režimu tak, aby si deti osvojili potrebné zručnosti a upevnili správne návyky. Ranné cvičenia sú zamerané na rehabilitačné cvičenia a cvičenia na prevenciu plochých nôh, či nesprávneho držania tela. 


Odborná starostlivosť
Naša materská škola spolupracuje s odborníkmi v oblasti detskej psychológie, logopédie a špeciálnej pedagogiky. Dbáme o prevenciu a včasnú diagnostiku a práve preto realizujeme meranie zraku, prednášky o starostlivosti o detské zuby a podobne.


Materiálno-technické zabezpečenie má na starosti materská škola. Každé dieťa má zabezpečené hygienické či výtvarné pomôcky. Materská škola sa taktiež stará o nákup, pranie a žehlenie posteľnej bielizne aj uterákov. Čistota a hygiena v priestoroch MŠ ako aj starostlivosť o bielizeň je zabezpečovaná profesionálne, s použitím ekologických prostriedkov.

 
Stravovanie zabezpečuje externý dodávateľ. Jedálne lístky sú zostavované podľa noriem, strava je pestrá a vyvážená. Okrem toho je naša škôlka zapojená do projektu „školské ovocie“, vďaka ktorému majú detičky zabezpečenú denne ovocnú desiatu. Navyše má naša materská škola vlastnú záhradku, kde si svojpomocne pestujeme sezónnu zeleninu v 100% biokvalite. 
Rodič si hradí stravu v plnej sume. (podľa platného cenníka poskytnutého dodávateľom).


Aktivity
Organizujeme sezónne kurzy: plavecký, korčuliarsky a lyžiarsky kurz (cena kurzov a dopravy nie je zahrnutá v mesačnom poplatku a účasť je dobrovoľná).

Všešportová príprava realizovaná v telocvični – raz rýždeňňe

Anglický jazyk zabezpečovaný americkou lektorkou – raz týždeňňe.

Návšteva divadla, planetária, Zoo, botanickej záhrady a iné.

Pravidelne organizujeme vystúpenia/besiedky pre rodičov a starých rodičov. Deťom pripravujeme exkurzie, výlety, pozývame zaujímavých hostí a vymýšľame aktivity tak, aby bolo chodenie do škôlky pre deti zážitkom.


V rámci spolupráce s Technickou univerzitou v Košiciach, máme pripravených niekoľko zaujímavých aktivít, ktoré sa včas dozviete.Denný režim je prispôsobený jednotlivým vekovým kategóriám detí.

Prevádzková doba: Počas školského roka 7:00 – 16:30 Počas letných prázdnin 7:00 – 16:00

Maximálna kapacita na jednu triedu je 12 detí.