Cenník

Jasle

Zápisný poplatok (jednorázovo): 40€

Celodenná starostlivosť pre deti do 3r:…………………………380€/mesiac

plus stravná jednotka (raňajky, obed,olovrant) podľa platného cenníka dodávateľa stravy

Materská škola

Zápisný poplatok (jednorazovo) 30€

Celodenná starostlivosť pre deti od 3r:…………………………280€/mesiac

plus stravná jednotka (raňajky, obed,olovrant) podľa platného cenníka dodávateľa stravy

Denný stacionár

(určený pre zazmluvnené deti, len v prípade voľných kapacít MŠaJ a po dohode s vedením MŠ)

Celodenná starostlivosť:………………………………………………………………………………………….. 25€/deň*

* plus cena stravnej jednotky podľa platného cenníka dodávateľa stravy

V prípade súrodencov, poskytujeme zľavu.

Cena školného zahŕňa:

Jasle Opatrovanie a starostlivosť odborným pedagogickým personálom, denné aktivity zamerané na rozvoj jemnej/hrubej motoriky, sebaobslužných činností, celkový osobnostný rozvoj a prípravu na ďalšie vzdelávanie. Aktivity realizované hravou formou s využívaním špeciálnych edukačných a zároveň ekologických pomôcok. Hygienické potreby, posteľnú bielizeň, výtvarné pomôcky. Krúžky, terapie, exkurzie, výlety a podobne. Pranie a žehlenie posteľnej bielizne i uterákov. Denne ovocná desiata a pitný režim.


Materská škola– výchova a vzdelanie realizované formou zážitkového učenia a riadené Štátnym vzdelávacím programom pod vedením pedagogicky vzdelaného personálu. Krúžky, logopedická a psychologická starostlivosť, hygienické a výtvarné potreby, časopisy a pracovné zošity, výlety a exkurzie. Pravidelnú návštevu telocvične s kvalifikovaným trénerom. Tvorivé dielne a podujatia pre deti i rodičov.  Pranie a žehlenie posteľnej bielizne i uterákov. Denne ovocná desiata a pitný režim.